SAP pozitívne vplýva na naše budúce generácie !

Home / Zo sveta SAP / SAP pozitívne vplýva na naše budúce generácie !

SAP pozitívne vplýva na naše budúce generácie !

Vďaka nedávnemu spusteniu riešenia SAP Product Footprint Management má SAP S/4HANA jedinečnú pozíciu na vytváranie a formovanie trvalého pozitívneho vplyvu pre naše budúce generácie. Súčasný stav našej planéty nám hovorí o udržateľnosti a o prežití. Ide o prehodnotenie pokroku a obmedzenie finančného rizika. To, ako sa pozeráme na náš podnik alebo na naše podnikateľské odvetvie, bude kľúčovým faktorom, ako dobre budeme postupovať pri vytváraní vízie udržateľnosti pre našu organizáciu, a to ako zvnútra, tak aj zvonku. Stratégia spoločnosti SAP tým, že stavia udržateľnosť na popredné miesto, zdôrazňuje dôležitosť technológie a konkrétne technologických inovácií pri umožňovaní a urýchľovaní opatrení v oblasti zlepšenia klímy, a vedie k tomu aj svojich zákazníkov a partnerov.

Pozícia udržateľnosti

So systémom SAP S/4HANA Cloud má SAP jedinečnú pozíciu na to, aby sme spoločne vytvorili trvalý a pozitívny vplyv pre naše budúce generácie. Využívajúc príkladné a dlhoročné skúsenosti v oblasti správy podnikových zdrojov, dokážeme úzko spolupracovať s našimi zákazníkmi pri prechode na udržateľné obchodné modely. Vízia umožniť zákazníkom transformovať sa na inteligentné a udržateľné podniky je založená na spoločných hodnotách tzv. „chasing zero“: nulové emisie (GHG), nulový odpad a nulová nerovnosť.

Integráciou údajov o udržateľnosti do podnikových procesov typu end-to-end naprieč odvetviami a hodnotovými reťazcami, môže mať významný vplyv a zrýchliť tempo potrebných zmien. V úzkej spolupráci s partnermi, zákazníkmi, tvorcami trhu a štandardnými orgánmi je v úmysle formovať budúce prostredie udržateľnosti, ktoré umožňuje a vytvára nové, preddefinované modely obchodných procesov.

Úspech samitu „SAP Sustainability Summit“, ktorý sa konal v Apríli tohto roka jasne ukazuje, že náš ekosystém je pripravený spojiť sa s nami, a dáva tým najavo, že vedúci predstavitelia firiem sa okrem svojich najvyšších a najnižších línií chcú zamerať aj na riadenie svojej tzv. „green line“, a to pre udržateľný obchodný úspech. To sa stalo hlavnou zásadou spôsobu, akým chceme v budúcnosti hodnotiť a riadiť podniky.

Vkladanie udržateľnosti do celého hodnotového reťazca

Portfólio udržateľnosti systému SAP S/4HANA Cloud sa zameriava na štyri dimenzie, vrátane opatrení v oblasti klímy, cirkulárnej ekonomiky, holistického riadenia a podávania správ, či sociálnej zodpovednosti.

Prostredníctvom veľmi diferencovaného súboru produktov bude umožnené organizáciám hodnotiť a znižovať svoju uhlíkovú stopu, zvyšovať produktivitu zdrojov prostredníctvom obehových procesov a prevádzkovať bezpečnejšie a trvalo udržateľné obchodné procesy a zároveň poskytovať prehľady špecifické pre dané odvetvie, ktoré kombinujú prevádzkové a finančné údaje naprieč hodnotovými reťazcami, integrované v základných obchodných procesoch.

V týchto dňoch bola vydaná aplikácia SAP Product Footprint Management . V najbližších mesiacoch sa uvedie na trh systém „SAP Responsible Design and Production“, ktorý je už k dispozícii ako beta verzia, a „SAP Sustainability Control Tower“, ktoré budú poskytovať inovácie prostredníctvom modulárnych vstavaných cloudových služieb SAP S/4HANA, založených na otvorenej, flexibilnej architektúre postavenej na platforme SAP Business Technology Platform. SAP Product Footprint Management je cloudová natívna aplikácia SAP S/4HANA, ktorá umožňuje zákazníkom optimalizovať svoje obchodné rozhodnutia až do komplexných podnikových procesov, pričom zohľadňuje celý životný cyklus produktu. Zákazníci môžu získať prehľad kombináciou finančných, logistických a environmentálnych údajov v analytike a môžu vo veľkom meradle vyhodnocovať a získavať výsledky tým, že čo najviac využijú cloudové údaje a možnosti systému SAP S/4HANA.

SAP Product Footprint Management je predkonfigurovaný, normatívny a zameriava sa na podnikových používateľov (na základe osôb). Vychádza z podnikových údajov a aplikačnej logiky spoločnosti SAP a je v súlade s vypočítanými výsledkami, ktoré sú integrované do prevádzkových procesov typu end-to-end pokrývajúcich všetkých relevantných užívateľov na každom oddelení podniku.

SAP Product Footprint Management je odpoveďou na rôzne výzvy, s ktorými sa naši zákazníci stretávajú, či už ide o dostupnosť údajov o emisiách na výpočet uhlíkovej stopy produktu počas jeho životného cyklu alebo dostupnosť výpočtu podľa noriem zosúladených s protokolom GHG ISO 14040. Tieto označujú, že je potrebné vynaložiť veľké úsilie na výpočet uhlíkových stôp a pochopenie toho, ako výsledky alebo údaje z nich získané využiť na lepšiu optimalizáciu spôsobu fungovania podnikov.

Podniky súhlasia s tým, že v budúcnosti budú potrebovať vypočítať tento údaj na úrovni produktu, ale nie sú si istí, ako postupovať. Stále skúmajú rôzne údaje a metódy výpočtu. 

Aby sa vyhodnotil vplyv zozbieraných obchodných údajov na životné prostredie, a aby sa dala vo veľkom vypočítať uhlíková stopa, je potrebné tieto údaje skombinovať s emisnými faktormi. Ecoinvent , nezisková organizácia, je prvým partnerom spoločnosti SAP, ktorý zo svojej databázy ponúka súbory údajov o emisných faktoroch produktov. Na základe viac ako 20 -ročných skúseností s metodikou posudzovania životného cyklu a približne 18 000 súborov údajov je možné súbory údajov o emisných faktoroch s Ecoinvent licenciou ľahko importovať do systému SAP Product Footprint Management.

Je dôležité stanoviť jasnú správu o postupoch riadenia a podávania správ o emisiách uhlíka. Jasnosť správy a riadenia bude zase viesť k zrozumiteľnosti základných potrieb v oblasti údajov, ako aj systémových požiadaviek.  Cieľom SDG Ambition je v priebehu nasledujúcich dvoch rokov zapojiť lídrov z viac ako 1 000 spoločností vo viac ako 40 krajinách a viac sa zamerať na to, aby sa udržateľnosť stala jadrom obchodnej stratégie.

So  systémom SAP Environment, Health and Safety Management bude umožnené zákazníkom riadiť svoju firemnú environmentálnu stopu – vzduch, vodu, odpad, uhlík – a tiež svoje emisie GHG na podnikovej úrovni.

Cloud SAP S/4HANA bude zahŕňať a vkladať údaje o emisiách do našich podnikových aplikácií, vrátane obstarávania, cestovných nákladov, s cieľom pomôcť dosiahnuť úplnú transparentnosť emisií pre zákazníkov prostredníctvom SAP Sustainability Control Tower.

Spoločnosti môžu napríklad získať prehľad o údajoch o uhlíkovej stope v celom dodávateľskom reťazci výrobku, čo im prinesie možnosť prijímať rozhodnutia o udržateľnom dodávateľskom reťazci. Údaje o uhlíkovej stope súvisiace s výrobkom, napríklad výroba, získavanie materiálu alebo preprava, zo systému SAP Product Footprint Management je možné využiť v integrovanom obchodnom plánovaní systému SAP pre dodávateľský reťazec .

Otázka udržateľnosti môže byť niekedy zdrvujúca a je ľahké cítiť sa beznádejne. Pretože však ide o globálny a komplexný problém, dostal sa do popredia nielen v politických rozhovoroch o tom, ako vykonať zmenu, ale aj v podnikateľskom povedomí. Teraz dochádza ku skutočnému posunu, pokiaľ ide o to, ako sa pozeráme na zmenu klímy a ako veríme, že dokážeme premeniť obavy na činy.

Podniky majú dobrú pozíciu, aby mohli viesť inovácie a technológie, ktoré pomôžu spomaliť ich vplyv na životné prostredie a uznať, že podnikanie môže byť úspešné iba vtedy, ak sa spoločnosti darí.

Aj keď neexistuje žiadna hotová, štandardná odpoveď na otázky, ktoré nám kladie ďalšia generácia, musíme sa jednoducho uistiť, že to, čo robíme dnes, nás dostane bližšie k tomu, kde chceme byť zajtra-pretože to, čo ušetríme, ušetrí nás.

Zdroj

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search