Podpora spracovania legislatívnych výkazov v systéme SAP

Home / Produktové riešenia od RKMC / Podpora spracovania legislatívnych výkazov v systéme SAP

Podpora spracovania legislatívnych výkazov v systéme SAP, vyvinutá spoločnosťou RKMC, je riešením pre tvorbu tlačových výstupov vybraných legislatívnych výkazov a ich odosielanie v elektronickej forme v zhode so vzormi zverejnenými MF SR a v súlade s § 38 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov.

Daňové priznanie k DPH (daňový výkaz)

Samostatná aplikácia vytvorená v prostredí systému SAP nadvä­zuje na údaje štandardného reportu pre spracovanie DPH („Predbežné hlásenie DPH“). Aplikácia na základe definovaného prevodového mostíka (priradenie jednotlivých znakov dane k zodpovedajúcim poliam výkazu) vytvorí fyzický súbor dát, ktorý je následne možné zobraziť a vytlačiť presne podľa vzoru zverejneného MF SR. Zobrazenie a tlač výkazu sa realizuje v prostredí Adobe Reader vo formáte PDF. K vytvorenému výkazu je možné vytlačiť „Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z pridanej hodnoty“. Aplikácia zároveň umožňuje uloženie údajov do súboru vo formáte XML, nevyhnutného pre elektronickú komunikáciu so správcom dane.

Súvaha a Výkaz ziskov a strát (účtovné výkazy)

Priamo v prostredí informačného systému SAP je vytvorený samostatný report, ktorý umožní po zobrazení súvahy/výkazu ziskov a strát uložiť údaje do súboru. Tento súbor je následne možné zobraziť a vytlačiť presne podľa vzoru zverejneného MF SR. Tak ako v prípade Daňového priznania k DPH sa zobrazenie a tlač výkazu realizuje v programe Adobe Reader vo formáte PDF, pričom report umožňuje uloženie údajov do súboru vo formáte XML, nevyhnutného pre elektronickú komunikáciu so správcom dane.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search