SAP Analytics Cloud

Home / Riešenia SAP / SAP Analytics Cloud

Objavte budúcnosť rozhodovania

SAP Analytics Cloud

Inovatívna technológia, ktorá podporí rozhodovacie procesy na všetkých úrovniach rozhodovania, vo všetkých oblastiach podniku – od finančného plánovania až po marketing a obchod.

Vďaka riešeniu SAP Analytics Cloud sa budete môcť pýšiť kvalitnejšími rozhodnutiami, ktoré sú založené na relevantných dátach. Medzi hlavné benefity tohto riešenia patria:

  • Centralizovaná inteligencia – sledujte Vaše podnikové KPI (kľúčové ukazovatele výkonnosti) a ich napĺňanie v reálnom čase za pomoci vždy aktuálnych dashboardov.
  • Automatické štatistiky – technológia strojového učenia zdôrazňuje kľúčové hnacie sily podniku, vďaka čomu ste vždy a v každej situácií pripravení konať.
  • Integrované plánovanie – zjednodušte si svoje pracovné toky pomocou jediného softvérového riešenia, ktoré si zaslúžilo top hodnotenie od top výskumného centra BARC.
  • Interaktívne výsledky – získajte 360° pohľad na Vašu spoločnosť, zjednodušte si prístup ku kritickým informáciám a vytvárajte si dynamické vizuálne príbehy o Vašom podnikaní.

Riešením SAP Analytics Cloud neuľahčujete rozhodovanie len sebe, ale tiež všetkým zodpovedným zamestnancom na jednotlivých oddeleniach Vášho podniku:

  • Financie – uľahčí procesy finančného plánovania pomocou funkcionality integrovaného plánovania, automaticky zachytí všetky kľúčové trendy vo Vašom biznise a zvýši spoľahlivosť Vašich rozhodnutí.
  • Ľudské zdroje – optimalizuje HR procesy tým, že kombinuje dáta z rôznych zdrojov, vďaka čomu Vám poskytne reálny obraz o Vašej pracovnej sile.
  • Procesy – pomôže Vám zvýšiť produktivitu Vašej práce pomocou rozhodovania, ktoré je založené na relevantných a okamžitých dátach.
  • Obchod – premení Vaše dáta na konkurenčnú výhodu, vďaka čomu sa Vášmu obchodnému tímu otvoria nové príležitosti.
  • Marketing – pomôže Vám pri tvorbe marketingovej stratégie založenej na relevantných dátach, vďaka čomu dosiahnete lepšie výsledky vo všetkých marketingových aktivitách, či kampaniach.

SAP Predictive Analytics

SAP Predictive Analytics je pok­ro­či­lé ana­ly­tic­ké rie­še­nie, ktoré po­má­ha or­ga­ni­zá­ciám zís­kať kon­ku­ren­čnú vý­ho­du tým, že od­ha­ľu­je a pred­ví­da tren­dy v ich sfé­re pod­ni­ka­nia, či správanie sa zákazníkov. Prediktívnu technológiu možno použiť na posilnenie hodnoty základných aplikácií SAP na manažovanie operácií, styku so zákazníkmi, dodávateľského reťazca, či rizika. SAP Predictive Analytics pomáha podnikom vizualizovať, objavovať a zdieľať nevyužité príležitosti a skryté riziká, a to všetko v reálnom čase. Prediktívna analýza vychádza z prediktívneho modelu, ktorý dokáže na základe vstupných dát, použitím rovnice, algoritmu, či súboru pravidiel, predpovedať výsledok.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search