SAP GRC

Home / Riešenia SAP / SAP GRC

Riešenie SAP GRC umožňuje efektívne riadenie rizika neoprávnených operácií v informačnom systéme.

SAP GRC Access Control

SAP GRC Access Control je nástroj na identifikáciu a efektívne riadenie rizík spojených s prístupmi a oprávneniami v podnikových IT systémoch. Toto riešenie umožňuje prepojenie oprávnenia užívateľov s ich pozíciami a povinnosťami, čo zabraňuje porušovaniu bezpečnostných štandardov, a zároveň znižuje náklady na priebežné zabezpečovanie kontroly.

  • Zjednodušenie riadenia rizika súvisiaceho s prístupovými oprávneniami.
  • Analýza existujúcich oprávnení ako aj možnosť simulovania budúceho stavu.
  • Správa neštandardných užívateľov (externí konzultanti, zastupovanie, núdzové prístupy).
  • Centralizovaná správa rolí a užívateľov.
  • Ľahká a rýchla reakcia na zmeny v organizácii.
  • Významná redukcia nákladov.

SAP GRC (Governance, Risk and Compliance)

Riešenie SAP GRC umožňuje efektívne riadenie rizika neoprávnených operácií v informačnom systéme. Pomáha zautomatizovať a zefektívňovať procesy v súlade so stanovenými predpismi, zni­žo­vať nák­la­dy a úsi­lie pot­reb­né na ria­de­nie ri­zík, dodr­žia­va­nie le­gis­la­tív­nych po­žia­da­viek i inter­ných pred­pi­sov or­ga­ni­zá­cie, chrá­niť príj­my, hod­no­ty a po­vesť spo­loč­nos­ti, či op­ti­ma­li­zo­vať jej vý­kon­nosť a vý­sled­ky. Vďaka novým funkciám je práca s aplikáciami jednoduchšia, čím dochádza k včasnému upozorneniu na možné riziká. Integrácia pokročilých funkcií do podnikových procesov a aplikácií umožňuje strednému a vrcholovému manažmentu proaktívne a strategické riadenie s ohľadom na vznik potenciálnych rizík.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search