SAP Business Analytics

Home / Riešenia SAP / SAP Business Analytics

Riešenie SAP Business Analytics zahŕňa procesne orientovaný prístup k zefektívneniu a skvalitneniu rozhodovacích procesov, založených na cieľoch a vízii podniku.

SAP Business Analytics

SAP Business Analytics je podniku implementované presne na mieru, čím stredný a vrcholový manažment získa vysoko efektívne integrované riadiace a rozhodovacie nástroje, ktoré významne zvyšujú výkonnosť, a tým aj prosperitu podniku.

SAP Business Analytics vytvára rámec nad všetkými podnikovými procesmi a systémovými nástrojmi, ktoré sú potrebné pri riadení podniku.

 • Strategické riadenie podniku.
 • Plánovanie a tvorba reálnych rozpočtov.
 • Forecasting.
 • Zvyšovanie zisku a optimalizácia nákladov.
 • Pravidelný reporting a analýzy v reálnom čase.
Two Businessmen Talking by Elevator

SAP Business Objects

Global Business People Asia

Riešenia SAP Business Objects disponujú širokým portfóliom nástrojov a aplikácií, ktoré podniku pomáhajú premieňať dôležité dáta na kľúčové informácie, a tým optimalizovať jeho výkonnosť a zefektívňovať riadenie. SAP Business Objects ponúka bohatú funkcionalitu, intuitívne používateľské rozhranie pre reporting, ad-hoc analýzy a manažérske dashboardy. Vďaka rýchlemu a prehľadnému spracovaniu dát z dátových zdrojov disponuje stredný a vrcholový manažment podporou pri každodennom rozhodovaní.

 • Komparácia kľúčových dát v reálnom čase (napr. sledovanie vývoja podniku v priebehu stanoveného obdobia).
 • Multidimenzionálna analýza, ktorá analyzuje rovnaké dáta z rôznych uhľov pohľadu (napr. ukazovatele členené podľa predajných jednotiek alebo produktov).
 • Možnosť zmeny detailu, či podrobnosti dát (napr. sledovanie ukazovateľov organizačných jednotiek najvyššej úrovne, a zároveň pre jednu z nich ukazovatele na najnižšom organizačnom stupni.
 • Úložisko dát, kde sa zhromažďujú a ukladajú dáta z viacerých informačných zdrojov, a to vo vzájomne porovnateľnom tvare.
 • Zrozumiteľnosť údajov pre užívateľov.
 • Jednoduchá obsluha analytických nástrojov (nezávislosť užívateľov od IT dodávateľov).
 • Realizácia interaktívnych (online) analýz, t.j. nezávisle na odoslaní dát z ostatných oddelení.

SAP Business Warehouse

Riešenie SAP Business Warehouse je dátový sklad, ktorý je rozsiahlou štrukturovanou databázou kľúčových dát podniku. Ide o základný a nosný prvok Business intelligence (BI), ktorý uľahčuje reporting a analýzy. Poskytuje nástroje na načítanie, vyčistenie a manažovanie dát pre potreby podnikového reportingu. Viacúrovňové zabezpečenie chráni dôverné dáta a umožňuje prístup len autorizovaným uživateľom. Poskytuje všetky potrebné prostriedky pre funkciu moderného dátového skladu. Systém BW je možné pripojiť na širokú škálu zdrojových systémov – SAP ERP, SAP CRM, SQL systémy tretích strán, csv súbory a pod.

 • Prístup k nástrojom umožňujúcim zobrazenie informácií pre analýzu obchodných dát.
 • Možnosť definovania výstupov v rôznych detailných úrovniach.
 • Exportovanie dát z rôznych systémov do SAP BW pre ďalšie vyhodnotenie.
 • Flexibilná distribúcia získaných dát jednotlivým prijímateľom, v rámci definovanej štruktúry, v rozhodovacom procese spoločnosti.
 • Možnosť rýchleho a efektívneho plánovania na základe dostupných dát.
 • Spracovanie náročných zadaní a zložitejších výpočtov s veľkým objemom dát.
 • Prepojenie na ďalšie nástroje v rámci systému SAP.
Businessman using graphs on screen --- Image by © Monty Rakusen/cultura/Corbis

SAP Predictive Analytics

Mechanics working underneath car

SAP Predictive Analytics je pok­ro­či­lé ana­ly­tic­ké rie­še­nie, ktoré po­má­ha or­ga­ni­zá­ciám zís­kať kon­ku­ren­čnú vý­ho­du tým, že od­ha­ľu­je a pred­ví­da tren­dy v ich sfé­re pod­ni­ka­nia, či správanie sa zákazníkov. Prediktívnu technológiu možno použiť na posilnenie hodnoty základných aplikácií SAP na manažovanie operácií, styku so zákazníkmi, dodávateľského reťazca, či rizika. SAP Predictive Analytics pomáha podnikom vizualizovať, objavovať a zdieľať nevyužité príležitosti a skryté riziká, a to všetko v reálnom čase. Prediktívna analýza vychádza z prediktívneho modelu, ktorý dokáže na základe vstupných dát, použitím rovnice, algoritmu, či súboru pravidiel, predpovedať výsledok.

SAP Lumira

SAP Lumira je riešenie pre vizualizáciu a analýzu dát. Ten­to nás­troj jedno­du­chým a in­tui­tív­nym spô­so­bom umož­ňu­je vy­tvá­rať vi­zuál­ne veľ­mi bo­ha­té a inter­ak­tív­ne ana­lý­zy bez potreby IT podpory, s možnosťou výberu Desktop alebo Cloud riešenia. Pomocou najrôznejších grafov je možné rýchlo získať odpovede na otázky z najrôznejších oblastí fungovania podniku.

 • Jednoduché a intuitívne používateľské rozhranie.
 • Analýza a manipulácia dát bez potreby hlbšej znalosti IT.
 • Možnosť na napojenie širokej škály dátových zdrojov vrátane SAP Business Objects, SAP Business Warehouse, SAP HANA, SQL Query, ale aj Excelu alebo clipboardu.
 • CLOUD riešenie.
 • Možnosť vizualizácie nad mapovým podkladom.
Architect and builder
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search